Program rozvoje venkova
Logo of EU program
Logo of leader
Logo of Ministersvo Zemedelstvi

Bohušovická mlékárna, a.s. zahájila v roce 2021 realizaci významné investice do výstavby nové haly MTZ a haly skupinového balení – „Projekt skupinového balení v Bohušovické mlékárně“. Plánované dokončení investice je 31.12.2022. Na investici se podařilo získat podporu z Programu rozvoje venkova, konkrétně v rámci operace č. 4.2.1 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Podpora je v úrovni 50% způsobilých nákladů. Cílem operace jsou investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů.
Konkrétním cílem výstavby nové haly MTZ a haly skupinového balení je :

- optimalizace manipulačních cest výrobků, skupinového balení, paletizace a na druhé straně optimalizace toku obalového materiálu, surovin a dalších komponent

- sklad veškerého obalového materiálu, komponent a přísad přímo v rámci výrobních budov. Snížení opakované manipulace tohoto materiálu a efektivnější výrobní procesy

- dostatečný manipulační prostor pro veškerá přebalení a specifická balení výrobků dle požadavku odběratele

- výrazné rozšíření automatického skladu prázdných palet pro výrobu a příprava pro další budoucí automatizaci procesu. Snížení manipulace s paletami

- dostatečný prostor pro skladování výrobků před jejich přesunem do chlazeného skladu

- řešení problému křížení cest materiálu a výrobků, odstraňuje kolizní místa a zlepšuje organizaci provozu

- řešení problému přesunu výrobků nedostatečně krytým venkovním prostředím a výrazné snížení opakované manipulace a převozu obalového materiálu, komponent a surovin venkovním prostředím

- zkracuje vnitřní komunikace (tok materiálu, nástup zaměstnanců,...)

- umožní zlepšit organizaci skladování materiálu a zvýší kapacitu skladování materiálu

- zlepší pracovní prostředí díky modernizaci a rozšíření vzduchotechniky (výměna vzduchu, vytápění, prašnost, ...)

- odstranění výškových úrovní a tím docílení lepší efektivity provozu a transportu materiálů

- modernizace vodárny pro výrobu - chlazení a čištění technologií

Zpět na hlavní stranu