Publicita

Bohušovická mlékárna, a.s. zahájila v roce 2021 realizaci významné investice do výstavby nové haly MTZ a haly skupinového balení – „Projekt skupinového balení v Bohušovické mlékárně“. Plánované dokončení investice je 31.12.2022. Na investici se podařilo získat podporu z Programu rozvoje venkova, konkrétně v rámci operace č. 4.2.1 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Podpora je v úrovni 50% způsobilých nákladů. Cílem operace jsou investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů. Konkrétním cílem výstavby nové haly MTZ a haly skupinového balení je :

- optimalizace manipulačních cest výrobků, skupinového balení, paletizace a na druhé straně optimalizace toku obalového materiálu, surovin a dalších komponent
- sklad veškerého obalového materiálu, komponent a přísad přímo v rámci výrobních budov. Snížení opakované manipulace tohoto materiálu a efektivnější výrobní procesy
- dostatečný manipulační prostor pro veškerá přebalení a specifická balení výrobků dle požadavku odběratele
- výrazné rozšíření automatického skladu prázdných palet pro výrobu a příprava pro další budoucí automatizaci procesu. Snížení manipulace s paletami
- dostatečný prostor pro skladování výrobků před jejich přesunem do chlazeného skladu
- řešení problému křížení cest materiálu a výrobků, odstraňuje kolizní místa a zlepšuje organizaci provozu
- řešení problému přesunu výrobků nedostatečně krytým venkovním prostředím a výrazné snížení opakované manipulace a převozu obalového materiálu, komponent a surovin venkovním prostředím
- zkracuje vnitřní komunikace (tok materiálu, nástup zaměstnanců,...)
- umožní zlepšit organizaci skladování materiálu a zvýší kapacitu skladování materiálu
- zlepší pracovní prostředí díky modernizaci a rozšíření vzduchotechniky (výměna vzduchu, vytápění, prašnost, ...)- odstranění výškových úrovní a tím docílení lepší efektivity provozu a transportu materiálů
- modernizace vodárny pro výrobu
- chlazení a čištění technologií

V rámci celé investiční akce vedle samotné stavby haly MTZ a haly skupinového balení byly pořízeny tyto investiční předměty:

- Vzduchotechnické a klimatizační zařízení pro halu
- Posuvné regály pro skladování palet
- Příjmová rampa zahrnující sekční dveře s těsnícím lemem a vyrovnávací můstek
- Podzemní válečkový dopravník na palety
- Vysokozdvižný vozík retrak Toyota

V rámci investiční akce modernizace vodárny bylo zhotoveno nové nerezové páteřní potrubí s uzavíracími armaturami.